نویسنده = ������������ ����������
منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا

دوره 39، شماره 4، آبان 1384

رلنیت رفعتی؛ سیدمهدی فخرایی