نویسنده = ������������ �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

سیدمحمد مهدی دهقان بنادکی؛ مجید نیلی احمد آبادی؛ بهروز معاونی ثابت


2. تعمیم استراتژی محدودیت – حرکت برای جابجا کردن یک جسم در جهت قائم توسط چهار ربات

دوره 35، شماره 2، تابستان 1380

مجید نیلی احمد آبادی؛ شاهین مهدی نژاد روشن