نویسنده = ���������������� �������� ��...
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ حبیب ا... زلفخانی