نویسنده = حبیب ا... زلفخانی
تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه

دوره 39، شماره 4، آبان 1384

فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ حبیب ا... زلفخانی