نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه¬گی


3. حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

عبدالرضا صفری؛ یحی جمور؛ میثم غنی زاده