نویسنده = نویدگنجیان،
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

نویدگنجیان؛ اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری