نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

محمد رضایی پژند؛ مهدی سالیانی