نویسنده = رسول میر قادری
تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

مهرداد حجازی؛ رسول میر قادری