نویسنده = ���������� �������� ������ ���������� ��������