نویسنده = شهرام وهدانی
تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

شهرام وهدانی؛ امیر رادپی


ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

مرتضی اسماعیلی؛ شهرام وهدانی؛ اسدالله نورزاد


تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

شهرام وهدانی؛ کارولوکس؛ ایمان کریمی