نویسنده = ���������� ������������
اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP)

دوره 38، شماره 4، آبان 1383

حسین شکوهمند؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ مازیار امین