نویسنده = شهمیر اقتصادی
نقش امواج داخلی در ایجاد ساختار لایه ای محیط های دریایی

دوره 38، شماره 4، آبان 1383

شهمیر اقتصادی؛ علی علی اکبری بیدختی