نویسنده = محمدرضا سلیم پور
افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a

دوره 38، شماره 4، آبان 1383

محمدعلی اخوان بهابادی؛ محمدرضا سلیم پور