نویسنده = نیا، علی بهبهانی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روش ماتریسهای تبدیل برای حل مسائل هدایت حرارتی معکوس

دوره 37، شماره 3، پاییز 1382

علی بهبهانی نیا؛ فرشاد کوثری