نویسنده = ���������� ���������� ������������ ������
عملیات حرارتی همگن سازی چدنهای نشکن از طریق ذوب جزئی

دوره 37، شماره 3، آذر 1382

محمد نیلی احمد آبادی؛ مسعود مصلایی پور یزدی