نویسنده = ���������� ��������
حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده

دوره 37، شماره 3، آذر 1382

وحید اصفهانیان؛ سرمد قادر