نویسنده = ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

صادق واعظ زاده؛ سید فرشاد هندی