نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

جواد فیض؛ کارو لوکس؛ حسن غفوری فرد؛ محسن فرشاد