نویسنده = ������������ ��������
بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی

دوره 38، شماره 3، شهریور 1383

جواد فیض؛ کارو لوکس؛ حسن غفوری فرد؛ محسن فرشاد