نویسنده = ���������� ��������
مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

کارو لوکس؛ جواد فیض؛ حسین روحانی


پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز Brain Emotional Learning

دوره 39، شماره 4، آبان 1384

ندا شهیدی؛ هادی اسمعیل زاده؛ رسول محمدی میلاسی؛ کارو لوکس


بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی

دوره 38، شماره 3، شهریور 1383

جواد فیض؛ کارو لوکس؛ حسن غفوری فرد؛ محسن فرشاد