نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل

دوره 38، شماره 3، تابستان 1383

فرامرز حسین بابائی؛ محمد عروتی نیا