نویسنده = �������������������� ������
تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

سهیل محمدی؛ محمد رضا آرم؛ آرش ماهوتچیان