نویسنده = �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

سهیل محمدی؛ محمد رضا آرم؛ آرش ماهوتچیان