نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

محمد رضا قاسمی؛ عیس سلاجقه؛ احمد محمد زاده