نویسنده = ���������� ������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

امیر پور مقدم؛ حسین تقدس؛ فتح اله محمود زاده؛ محمد شکرچی زاده