نویسنده = ���������� ��������
بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

امیر پور مقدم؛ حسین تقدس؛ فتح اله محمود زاده؛ محمد شکرچی زاده