نویسنده = لیلی ارشاد
بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

سید مهدی زهرائی؛ لیلی ارشاد