نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

محمد مهدی سعادتپور؛ علیرضا شهیدی؛ مجتبی ازهری