نویسنده = ������������������ �������� ��������
روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

محمد مهدی سعادتپور؛ علیرضا شهیدی؛ مجتبی ازهری