نویسنده = ������������ ������ ���������� ������
بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

نازنین سادات قدسی پور؛ سید مجتبی صدر عاملی؛ محمدرضا امیدخواه