نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

محسن توکلیان؛ فرهنگ جلالی فراهانی


4. بررسی تولید اتیل استات با سیستم تقطیر واکنشی به روش هموتوپی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

محمود محسنی؛ فرهنگ جلالی فراهانی