نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید اتیل استات با سیستم تقطیر واکنشی به روش هموتوپی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

محمود محسنی؛ فرهنگ جلالی فراهانی