نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

ابراهیم رحیم پور؛ وحید رشتچی؛ اسماعیل مشهدی رضاپور


2. محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

ابراهیم رحیم پور؛ حمید لسانی؛ حسین محسنی؛ یوخن کریستین؛ کورت فزر