نویسنده = کوروش کریمی زند
پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود

دوره 38، شماره 2، تیر 1383

سهیل محمدی؛ کوروش کریمی زند


کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

محمدعلی آزاده؛ کوروش کریمی زند؛ شکیب شاکری