نویسنده = ���������� ������������ ������������
مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری

دوره 38، شماره 2، تیر 1383

شاهرخ مالک؛ حسین حداد کلور؛ کامبیز کامیاب مقدم؛ محمد رضا پور افشاری