نویسنده = ���������� ������ ���������� ������������