نویسنده = اورنگ فرزانه
ظرفیت باربری لرزه‌ای شالوده‌های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

فرج‌الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ مسعود میرابوطالبی


تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

نویدگنجیان؛ اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری


تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیها به روش آنالیز حدی

دوره 36، شماره 3، آذر 1381

فرج اله عسکری؛ اورنگ فرزانه


تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380

اورنگ فرزانه؛ آرش رضوانی حبیب آبادی؛ رضا بیچرانلو