نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

نویدگنجیان؛ اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری


4. ارزیابی پتانسیل روانگرایی در بخشی ازنواحی جنوب شرقی تهران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1382

فرج الله عسکری؛ مجید کسایی