نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها

دوره 37، شماره 2، تابستان 1382

مهدی حبیبی؛ نصرالله جواهری