نویسنده = �������������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1382

محمد کاظم جعفری؛ آرش رزمخواه؛ محمد کشاورز بخشایش