نویسنده = محمد کشاورز بخشایش
پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382

محمد کاظم جعفری؛ آرش رزمخواه؛ محمد کشاورز بخشایش