نویسنده = ������������ ������ ��������
طراحی بهینه ترانسفورماتور به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

سید هادی حسینی؛ حسین سیفی