نویسنده = مهران سلیمان فلاح
مقابله با حمله های از کار اندازی سرویس در شبکه های کامپیوتری

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

احمدرضا شرافت؛ مهران سلیمان فلاح