نویسنده = کارولوکس
کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

جواد عبدی؛ علی خاکی صدیق؛ کارولوکس؛ مهرداد فتوره چی


تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

شهرام وهدانی؛ کارولوکس؛ ایمان کریمی