نویسنده = ������������������
کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

جواد عبدی؛ علی خاکی صدیق؛ کارولوکس؛ مهرداد فتوره چی


تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

شهرام وهدانی؛ کارولوکس؛ ایمان کریمی