نویسنده = ������������������
تعداد مقالات: 9
1. کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

جواد عبدی؛ علی خاکی صدیق؛ کارولوکس؛ مهرداد فتوره چی


2. تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی

دوره 37، شماره 1، بهار 1382

شهرام وهدانی؛ کارولوکس؛ ایمان کریمی