نویسنده = پرویز معارف وند
بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

مهدی موسوی؛ پرویز معارف وند؛ مصطفی پاشانجاتی