نویسنده = ���������� �������� ����
بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384

سید محمود فاطمی ورزنه؛ عباس زارعی هنزکی؛ امید گل محله


تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم

دوره 37، شماره 3، آذر 1382

جعفر قربانی؛ عباس زارعی هنزکی؛ محمد حسین شاه حسینی؛ امید گل محله