نویسنده = ورزنه، سید محمود فاطمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

سید محمود فاطمی ورزنه؛ عباس زارعی هنزکی؛ امید گل محله