نویسنده = رحمت الله قاجار
مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

غلامرضا راشد؛ رحمت الله قاجار؛ سیدجلال الدین هاشمی