نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی

دوره 42، شماره 1، بهار 1387

مهدی اشجعی؛ حسین شکوهمند؛ مهدی امیری؛ تورج یوسفی


3. بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

حسین شکوهمند؛ یاسر مرادی؛ مهدی اشجعی


4. بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

مازیار شفائی روشنی؛ مهدی اشجعی


5. بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور

دوره 34، شماره 3، پاییز 1379

سید محمد حسین مصباحی؛ مهدی اشجعی؛ سید عبدالرضا سید ریحانی


7. بررسی تجربی تاثیر زاویه مارپیچ بر رفتار انژکتورهای پیچشی

دوره 30، شماره 2، پاییز 1376

مهدی اشجعی؛ محمد حسین مصباح