نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384

مازیار شفائی روشنی؛ مهدی اشجعی